Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Image

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Webshop vevõszolgálat e-mail címe: mixtea@mixtea.hu
Webshop vevõszolgálat telefonszám: +36-70/3860045
Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6500, Baja, Paprika u. 20.
Webshop vevõszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfõtõl - Péntek: 8:00–16:00

Üzemeltető: Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A MelliculumKft. tájékoztatja a www.webshop.mixtea.hu oldalon érdeklõdõket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A Melliculum Kft. a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Az Adatkezelõ a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény teljes körû betartásával kezeli.

Üzemeltetõ: Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bejegyezve: 2006.10.26.
Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6500, Baja, Paprika u. 20.
Adószám: 13808327-2-03
Számla száma: OTP Bank 11732033-29906912-00000000
Statisztikai számjel: 13808327 1083 113 03.
Cégjegyzékszám: 03-09-113945
Nyilvántartásba vevõ hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-113945
Szakmai érdekképviseleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhely Szolgáltató neve: Bencsik György Gábor EV
Tárhely Szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, H-1164 BUDAPEST 16 ker. BÓBITÁS ÚT 27.
Tárhely Szolgáltató e-mail címe: info@fxhosting.hu
Tárhely Szolgáltató adószáma: 66715306142
Tárhely Szolgáltató nyilvántartási száma: 38025280
Tárhely Szolgáltató statisztikai számjele: 66715306631123101
Webshop vevõszolgálat telefonszám:+36-70/3860045
Webshop vevõszolgálat e-mail címe: mixtea@mixtea.hu
Webshop vevõszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfõtõl - Péntek: 8:00–16:00
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-143080.


Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minõsül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelõnek minõsül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintõ érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelõ rendelkezései szerint köteles tárolni és megõrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minõsül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

1. Adatkezelõ(k):

Melliculum Kft.

A Melliculum Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.) alapszik.

2. A kezelt adatok köre

név
jelszó
felhasználó név
e-mail cím
cím
telefonszám
adószám

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklõdõ által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Melliculum Kft. abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a szolgáltatásairól, termékeirõl elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján a Melliculum Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

A regisdztráló számára a Melliculum Kft. által üzemeltetett www.webshop.mixtea.hu webshop szolgáltatásáinak, termékeinek nyújtása, továbbá direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen hírlevél küldésével.

A Melliculum Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelezõ adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés idõpontjáig kezeljük.

A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – a Melliculum Kft. senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerint a matricadiszkont.hu oldalon érdeklõdõ vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés idõtartama

Az adatkezelés az érdeklõdõ esetén a regisztráció elküldésének napján kezdõdik és az érdeklõdõ törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetõje

A www.webshop.mixtea.hu honlapot a Melliculum Kft. (székhely: 6500 Baja, Paprika u. 20., telefonszám: +36 20/5260300 e-mail: mixtea@mixtea.hu ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Melliculum Kft. az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintû biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Melliculum Kft. informatikai rendszere olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt. A Melliculum Kft. mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat ajogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Melliculum Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy a mixtea@mixtea.hu email címre megküldött levélben kérhetik, vagy az "adataim" menüpontban törölhetik. A Melliculum Kft. a kérelem benyújtásától számított lehetõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Melliculum Kft. a melliculum@melliculum.hu e-mail címrõl küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság elõtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Melliculum Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklõdõ a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészõprogram menüsorában kísérhetõ figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetõi számítógépes rendszerében képzõdõ, vagy általa gyûjtött technikai adatok kezeléséért a Melliculum Kft. felelõsséget nem vállal.

10. Sütik (Cookiek)

A webshop.mixtea.hu használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek, vagy sütik) annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, mûködtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerûbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedõ - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Csak akkor küldünk levelet, amikor valami igazán fontos történik. Ne maradjon le!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hívjon minket: +36 20 526 0300

Hétfő - Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

mixtea kukac mixtea pont hu

INFORMÁCIÓK

TERMÉKEK

KEZELÉS

Image
Az elmúlt évek bebizonyították, hogy igenis mindannyian szeretjük, ha valami jó minőségű! Szeretjük látni mit eszünk, vagy iszunk! Mára minden várakozást felülmúlva bebizonyosodott, hogy az egyszerű használat és a prémium íz mindenkit elcsábít!